Publicaties

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017     Stichting Leergeld Oost Achterhoek

1.Inleiding

In 2017 hebben we  de als gevolg van een ongeval  plotseling  uitgevallen interimcoördinator  moeten  vervangen.  Tevens  betekende dit veel  achterstallig werk. Centraal  in dit alles stond de implementatie  van het dataverwerkingsprogramma LISY.  Dankzij de hulp van  een medewerker  van Leergeld Nederland  hebben we  alles  weer  op de rails gekregen. 

Ondanks de geschetste tegenslag gingen de gezinsbezoeken  door de intermediairs en de bijeenkomsten voor de training van de intermediairs en de vergaderingen van het bestuur  gewoon door. In dit jaaroverzicht 2017 beschrijven geven  we een overzicht  van de hulpvragen, de activiteiten in 2017,  de fondswerving, de naamsbekendheid van SLOA, de professionalisering van onze organisatie en de plannen voor 2017. Waar nodig verwijzen we in de tekst naar bijlagen.       

2. De hulp aan kinderen  van 4-18 jaar

In 2017 hebben we 55 aanvragen aangenomen en verwerkt. 

De aanvragen betroffen:

  • 14           fietsen 
  • 13           Computers (desk top)
  •   2           Muzieklessen
  •  10          Bijdragen voor schoolkosten
  •   3           Regenkleding voor op de fiets
  •   1           Uitwisseling school met school in Engeland
  •   7           Aanschaf ten behoeve van een middelbare beroepsopleiding
  •   5           Sportverenigingen contributie, schoeisel

De situaties van de ouders variëren van alleenstaande moeder minimaal inkomen, alleenstaande vader, schuldsanering, geen alimentatie, faillissement, ziekte, pleegouder. Bij sommige ouders van kinderen is  er  bovendien sprake van een combinatie van factoren.  Het aantal gezinnen van vluchtelingen is nog beperkt, maar neemt geleidelijk aan toe.

De activiteiten in 2017

-In juli hebben wij overleg gehad  met interim manager  Hans Ebbers van SDOA in Winterswijk over het doel en de werkwijze van Stichting Leergeld. Dit overleg is enkele keren gecontinueerd en heeft geleid tot een voorstel voor een nauwere samenwerking tussen SDOA en SLOA.

-In juni zijn de voorzitter en de coordinator naar een overleg geweest met de door de gemeente Winterswijk aangestelde intermediair voor JSF.

-In november  heeft  de voorzitter  van SLOA op verzoek van  Jeugd Sportfonds van de provincie Drente  in Hoogeveen een lezing verzorgd  over wat armoede  doet met kinderen.

-In het voorjaar en najaar is de coördinator van SLOA naar het coördinatorenoverleg geweest van de provincie Gelderland.

-In december  hebben de voorzitter en coördinator  een gesprek gehad met wethouder Aalderink over  de  noodzaak om de vrijwilligershulp  van o.a. Leergeld  en de lokale overheid  te  coördineren.

-Op vrijdag is gedurende enkele weken een intermediair van SLOA aanwezig geweest bij de uitreiking van de voedselpakketten.

Samenwerking tussen lokale overheid en Stichting Leergeld Oost Achterhoek

Als vrijwilligersorganisatie richt Stichting Leergeld Oost Achterhoek zich op kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar. Aanmeldingen van gezinnen komen meestal rechtstreeks binnen en soms via De Post. Van de vrijwilligersorganisaties in Winterswijk is Leergeld de enige die structureel “achter de voordeur” komt bij deze gezinnen. Het Sociaal Steunpunt doet dat ook, maar alleen als het gaat om een aanvraag gebruik te mogen maken van de voedselbank.

 “Het is algemeen bekend dat JSF graag samenwerkt met Leergeld, omdat de intermediairs van Leergeld “achter de voordeur komen”. Daarin onderscheiden deze vrijwilligers zich van alle andere organisaties en zelfs van de SDOA. Het voorstel van interimmanager Hans Ebbers  is mede gebaseerd  op het gegeven dat  beide organisaties  elkaar kunnen  versterken als de samenwerking  op bepaalde punten zou worden aangescherpt.  De grondigheid van Leergeld  is meestal een garantie dat het besluit om een gezin financieel te ondersteunen, is gebaseerd op betrouwbare  argumenten. 

Eén coördinaat voor de financiële hulp aan kinderen  in de gemeente Winterswijk heeft als voordeel dat de lijnen kort zijn, dat er één bureau is met telefoon, JSF  kan direct geïnformeerd worden en er is de garantie dat intermediairs het gezin van de aanvraag gaan bezoeken. Daarmee zou de gemeente verlost zijn van zich ongemakkelijk voelende leerkrachten en ouders, zou de beoordeling van de aanvragen breder worden bekeken en zouden alle aanvragen en toekenningen snel en adequaat op betrouwbare wijze tot stand  komen”.  

De  fondswerving

Stichting Leergeld heeft in 2017 van de Nederlandse Hervormde Kerk  en van enkele anonieme gevers drie duizend euro ontvangen.

De bevordering van de naamsbekendheid van SLOA

In november  2017 hebben de intermediairs  gesproken over mogelijkheden om  de naamsbekendheid van SLOA te verbeteren. De directe aanleiding was de aanwezigheid van SLOA tijdens de uitreiking van de voedselpakketten en de geringe effecten daarvan op nieuwe aanmeldingen. Een van de mogelijkheden  voor  een verbeterde naamsbekendheid betreft het maken van een  goede film. Voorwaarde is wel dat we daarvoor  geschikte ouders bij inschakelen. 

De professionalisering van onze organisatie en de teambuilding

In 2017  hebben we  enkele werkbijeenkomsten met de intermediairs  georganiseerd.  Aandachtspunt  betreft nog steeds  de digitale  verwerking van de ingevoerde data. Voor sommige intermediairs  blijft dat nog lastig.

Het financieel jaarverslag 2017

Hiervoor verwijzen we naar bijlage 5.* (wordt separaat verzonden)

Plannen voor 2018.

a. Het volledig toepassen van het digitale verwerkingsprogramma Lisy door coordinatoren, intermediairs en bestuursleden.

b. Verdere concretisering van de samenwerking met de gemeente Winterswijk als uitgangspunt voor die met de gemeenten Oost Gelre en Berkelland.

 

Afsluiting

Voor inzage in de momenteel gebruikte formulieren waarop de gezinsgegevens worden vermeld, verwijzen we naar de bijlagen van het jaarverslag van 2016.