Publicaties

Jaarverslag 2020

 Inhoudelijk jaarverslag 2020
                                                                                                                                                                        

Voorwoord

Als gevolg van de maatregelen om de coronapandemie te bestrijden zijn de plannen voor 2020 niet doorgegaan. Dit betreft met name de geplande activiteiten rondom de leerlingen van de Internationale Schakelklas in Winterswijk. Daarnaast was het evenmin mogelijk om een gepland begin te  maken met de armoedebestrijding van de gemeente Winterswijk. Hoewel wij geen gezinnen konden bezoeken zijn de aanvragen hoofdzakelijk telefonisch afgehandeld. Ook hebben we, waar mogelijk, vergaderingen met intermediairs en de bestuursvergaderingen door laten gaan. Dit alles heeft tot gevolg dat het inhoudelijk jaarverslag in veel opzichten weinig afwijkt van het verslag over 2019.

 

1. De Leergeld Organisatie

1.1 missie / kader / landelijke organisatie

Stichting Leergeld Oost Achterhoek werkt conform de richtlijnen van Stichting Leergeld Nederland en bezoekt zoveel mogelijk de landelijke bijeenkomsten en het coördinatorenoverleg.  Onze stichting helpt kinderen waarvan is gebleken dat hun ouders/verzorgers door omstandigheden niet in staat zijn hun kinderen deel te laten nemen aan sport, educatie, muziek en school (leermiddelen en activiteiten).

1.2 Doelstelling Leergeld / beleidsdoelstelling

Leergeld Oost Achterhoek helpt kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen die moeten bestaan van een inkomen rondom het minimum in  de gemeenten Winterswijk, Oost Gelre, Berkelland en Aalten/Dinxperlo.

Doel 1 Financiële steun voor kinderen uit gezinnen met  ≤ 125% van het minimum inkomen.

Doel 2 Andere stichtingen betrekken om nog meer financiële hulp te kunnen bieden.

1.4 Beknopte weergave toekenningsbeleid

Leergeld Oostachterhoek helpt kinderen uit gezinnen die moeten bestaan van  ≤ 125% van het minimum inkomen. De coördinator benadert een intermediair die vervolgens een afspraak maakt met het gezin. Doel van dat gezinsbezoek is allereerst de toetsing van de inkomensnorm en vervolgens de inventarisatie van de hulpvragen.

Toekenningscriteria.      

LGOA  houdt rekening met het netto besteedbaar inkomen en geeft een kind maximaal €350 per schooljaar. In grote lijnen komt het erop neer dat we de gezinnen, die een beroep doen op ondersteuning door LGOA, in drie groepen kunnen verdelen:

 

- gezinnen of alleenstaande ouders met een uitkering (zie 1e regel in de tabel)

 

2020

 

Gehuwd/samenwonend

       alleenstaand

 

 

2020           

2020             

SDOA

Uitkering

€ 1653, 65  (1391,82)

€ 1219,09     (974,27)

 

110%

€ 1504,98

€ 1080,97

 

115%

€ 1614,58

€ 1130,11

 

120%

€ 1684,78

€ 1179,24

LGOA

125%

€ 2067,06  (1738)

€ 1521,36    (1217,84)


- gezinnen of alleenstaande ouders die onder bewind staan (hebben  meestal een leefgeld van €50-€100 per week)

 

-gezinnen of alleenstaanden met schulden (nu gaat het om het netto inkomen p.m. waar de schuldaflossing van wordt afgetrokken; dit zijn de gezinnen waarbij het gaat om de afweging kiezen we 110% of 115% zie de 3e en volgende regels in de tabel hieronder)

We geven twee voorbeelden waarvan één uit ons eigen bestand.  Het eerste voorbeeld komt uit de krant omdat daarin zichtbaar is hoe snel iemand op het minimum inkomen uitkomt.

Voorbeeld 1      Iemand verdiende €2500,-. Door omstandigheden werkloos waardoor het inkomen daalt naar €1750 (70% van oorspronkelijke inkomen) en na drie jaar naar het minimum inkomen.

Voorbeeld 2      Gezin B (ouders met 2 kinderen).

Inkomen € 1723 Aflossing schuld €114,00, Lening € 50 Inkomen €1559,00 Niet vergoede medicijnen €58,00 = Netto besteedbaar inkomen € 1501,00. Dit gezin zou wat betreft SDOA zelf het zwemdiploma A moeten vergoeden, maar wat ze niet kunnen. Wij zouden dat dan samen met JSF kunnen  betalen.

 

2. Maatschappelijke ontwikkelingen

2.1 Doelgroepen, aantal kinderen in armoede in werkgebied

In onderstaande, door SZW opgestelde, tabel hebben we de doelstelling van het toegekende project i.v.m. de toegekende SZW subsidie  weergegeven. Het aantal uniek geholpen kinderen voor 2019 was 31 en heeft dankzij het project geleid tot een groei van 74 kinderen. Voor het jaar 2020 streefden we naar een groei van 70 kinderen. Als gevolg van de lock down door de corona met de sluiting van de scholen als gevolg, hebben we in 2020 slechts een groei gehad van 7 kinderen. Dit betekende dus een groei van 105 naar 112. Een tegenvaller dus, maar uit kringen van SZW bleek dat er ook diverse stichtingen waren die helemaal niet gegroeid zijn.

 

2019

Doelstelling

2020

Doelstelling

Opmerking

Aantal unieke geholpen kinderen

105

175

De doelstelling van 105 kinderen in 2019 is  behaald. Hiervoor verwijzen we naar de  reguliere projectrapportage en jaarrekening over 2019.

Extra kinderen subsidie SZW

74

70

We hebben in 2020 als gevolg van corona ‘slechts’ 7 kinderen extra geholpen, dus in december 2020 waren dat 112 unieke gevallen.

 

2.2 Beleid, lokaal en landelijk

Leergeld Oost Achterhoek volgt de doelgroepen die door Leergeld Nederland worden onderscheiden. Tevens participeren wij in het door de gemeente Winterswijk uitgewerkte armoedebeleidsplan. Zo hebben we een jaar lang geparticipeerd in diverse werkgroepen.  

 

3. Werkwijze                   

Aandachtspunten zijn: werving van vrijwilligers, scholingsplan (lezingen door de uitnodiging van inleiders), aanpassing doorvoeren in Lisy, de personalia van de ISK leerlingen verwerken in Lisy, aanpassen van de website . De voorkeur gaat uit naar het aantrekken van een vrijwilliger die hiermee speciaal is belast.

Een oud intermediair heeft zich bereid verklaard om de website te gaan beheren. We hebben ons opgegeven voor het webbinar waarin het nieuwe LIsy  21 aan de intermediairs werd gepresenteerd. Vanaf 15 januari 2021 werken we met de nieuwe versie van Lisy. Wat betreft de gezinnen van de ISK leerlingen, daarvoor verwijzen we naar paragraaf 6.

3.1 De Leergeldformule

We werken eraan om meer bekendheid te geven aan de werkwijze van Stichting Leergeld. Door ons eigen filmpje over armoede te vertonen op de regionale televisie.  

De afgelopen twee jaar zijn we er in geslaagd om een tweetal films te maken waarin aan de kijker wordt getoond hoe we werken. Helaas kunnen we nu niet vaststellen of de naamsbekendheid is verbeterd, omdat het armoedebeleid in Winterswijk in 2020 niet volgens plan kon doorgaan. Zo zijn de loketten van de gemeente gesloten,  waardoor aanvragen uitsluitend telefonisch moesten worden besproken. Slechts in enkele gevallen werd een uitzondering gemaakt.

3.2 De werkwijze van Leergeld Oost Achterhoek

Leergeld Oost Achterhoek werkt uitsluitend met vrijwilligers. De organisatie kent een bestuur, een coördinator, een team intermediairs en een webbeheerder. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee bestuursleden. De coördinator woont vergaderingen op afroep bij en draagt zorg voor de aanvragen en organisatie van bezoeken aan gezinnen.

De aanmeldingen komen binnen op het emailadres van SLOA: info@leergeldoostachterhoek.nl.

Als gevolg van de veranderingen in ons informatieverwerkingssysteem Lisy hebben we in november 2020 met het hele team het Webinar van Leergeld Nederland gevolgd.

3.3 Het team van Leergeld Oost Achterhoek draagt zorg voor de hulp aan kinderen woonachtig in de gemeenten Winterswijk, Oost Gelre, Berkelland en Aalten/Dinxperlo. In dit gebied wonen 115.000 inwoners. De voorzitter draagt verantwoordelijkheid voor de public relations.

 

4. Dienstverlening & Resultaten

4.1 Stichting Oost Achterhoek kent een groei van 31 unieke (nieuwe) kinderen in 2018 naar 105 kinderen in 2019. Vervolgens wilden we in 2020 doorgroeien met 35 nieuwe kinderen naar 112 kinderen.

4.2 Hulpvragen ingedeeld in categorieën

In 2020 hebben we 148 aanvragen toegekend. Hieronder de verdeling over de 4 categorieën onderwijs, welzijn, sport en cultuur.  

4.2.1 Categorie Onderwijs          : 57

4.2.2 Categorie Welzijn               : 68

4.2.3 Categorie Sport                  : 21

4.2.4 Categorie Cultuur               :   2

4.3 Doorverwijzingen

4.3.1 Aantal doorverwijzingen

Stichting Leergeld Oost Achterhoek verwijst kinderen in armoede door naar het Jeugd Sport Fonds, naar Stichting Jarige Job, Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, naar de Kledingbank, naar de Speelgoedbank, naar Automaatje en naar Stichting Present. Achter de schermen wordt door de ICT afdeling van Leergeld Nederland nog aanpassingen aangebracht in Lisy 21, waardoor de doorverwijzingen ook in categorieën kunnen worden weergegeven.

 

4.4 Ervaringen van onze vrijwilligers

4.4.1 Intermediairs

In verband met corona konden er geen huisbezoeken worden afgelegd, terwijl dat toch één van de belangrijke speerpunten is van Leergeld. De contacten verliepen grotendeels telefonisch. De bijeenkomsten met de intermediairs konden tot de eerste ‘intelligente’ lockdown doorgaan. Vervolgens stond de zomervakantie voor de deur en ging Nederland op slot. We hebben elkaar nog een keer getroffen waarna de contacten zoals gezegd telefonisch verliepen. Wel is het 2 maandelijks overleg tussen de secretaris, coördinator en voorzitter doorgegaan. Vervolgens hebben we het Webinar over Lisy 21 wel met alle intermediairs in het Kerkelijk Centrum bijgewoond.

4.4.2 Van ouders

Tijdens de bijeenkomsten van de intermediairs blijkt dat ouders vaak bedankjes richten tot de intermediair waarmee ze contact hebben gehad. Dit bewijst niet alleen dankbaarheid van ouders maar ook erkenning voor de betekenis van het werk van de intermediair. Hoewel het daarom niet gaat, stimuleert dit ook een intermediair om door te willen gaan met dit vrijwilligerswerk. Onlangs vertelde een vader in een interview voor een nieuwe film:” Als ik over twee jaar  mijn schulden heb afgelost, dan zijn jullie de eerste stichting waaraan ik geld overmaak”.

 

5. Samenwerking met andere organisaties 

5.1. Samenwerking buiten ons verzorgingsgebied

Stichting Leergeld Oost Achterhoek werkt  ruim twee jaar samen met andere landelijke armoedefondsen  zoals Jeugdfonds Sport en Cultuur, Jarige, Job en Nationaal Fonds voor Kinderhulp.

5.2 Samenwerking met lokale organisaties

Stichting Leergeld Oost Achterhoek werkt nauw samen met lokale organisaties zoals scholen, sport- en muziekverenigingen, met wijkteams, voedselbank, stichting Present, Humanitas, Sint Vincentius in Groenlo. Tevens hebben wij een aanzet gegeven voor het schrijven van een nota met daarin een overzicht en korte beschrijving van alle organisaties van vrijwilligers. Deze samenwerking heeft geleid tot de oprichting van de werkgroep Armoedebestrijding Winterswijk.

5.3 Samenwerking met gemeente(n)

In 2019 heeft Stichting Leergeld Oost Achterhoek actief meegewerkt aan de totstandkoming van de nota Armoedebeleid van de gemeente Winterswijk met als resultaat een gemeenschappelijke folder (zie bijlage 2). De komende jaren zal dit beleidsplan waarschijnlijk worden ingevoerd in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre. Mogelijk volgt er een vergelijkbaar plan in de gemeente Aalten/Dinxperlo.6. Activiteiten, projecten, bijzondere activiteiten

Het afgelopen jaar 2020 heeft Stichting Leergeld Oost Achterhoek zich wederom ingezet voor de doelgroep van de Internationale Schakelklas (ISK). In overleg met de directie van de school hebben we workshops gefinancierd waarin de inleiders vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen centraal konden stellen. De leerling populatie bestaat uit kinderen van statushouders en uit kinderen waarvan de gezinnen nog geen status hebben en nog in het AZC wonen.

Momenteel zijn er plannen voor het opstellen van een informatiebulletin over Stichting Leergeld bedoeld voor ouders van Arabisch sprekende gezinnen. Daarbij weten we ons gesteund door een huisarts en kapper van Irakese afkomst en door de coördinator integratie van het scholencomplex Het Gerrit Komrij College.  

In deze nieuwsbrief willen we  uitleggen wie we zijn, wat we doen, hoe de gezinnen ons kunnen bereiken,  over welke mogelijkheden wij beschikken, bijvoorbeeld inschakelen van kledingbank, Humanitas, Stichting Present en hoe en waarin wij hulp kunnen bieden, bijvoorbeeld een schoolspullenpas .7. Signalering

7.1 Armoedebeleid Gemeente Winterswijk

In de nota van de gemeente Winterswijk is gekozen voor een centrale rol van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). Vanaf 2020 wilde de gemeente Winterswijk van start gaan met het nieuwe armoedebeleid met daarin een centrale rol voor de SDOA. Zo is het denkbaar dat de inkomenstoets niet meer door de SLOA wordt gedaan, maar door de SDOA.

7.2 Thema’s  en adressanten

Op dit moment volgen we in de media de berichtgeving over de invloed van de pandemie op armoede. Nieuw is de groep zzp-ers en kleine zelfstandigen, omdat die als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen zonder inkomen zitten.   

 

8. Bekendheid vergroten / PR / fondsenwerving 

8.1 Naamsbekendheid vergroten

In de maanden september tot december streven naar nog meer bekendheid bij onze doelgroep.

Bijgaand bij de flyer over Leergeld hebben we deze brief opgesteld voor de leerkracht in de klas.


Beste juf of meester van groep 8,

Hierbij vindt u een flyer van de Stichting Leergeld. Het was de bedoeling deze persoonlijk aan u te overhandigen, maar door de omstandigheden rond Covid 19, lijkt het ons nu niet wenselijk om scholen te bezoeken. Leergeld heeft een musical voor groep 8 ontworpen, die is niet alleen leuk en spannend, maar er wordt ook aandacht besteed aan het thema armoede en sociale uitsluiting. Zie ook de website www.leergeld.nl/groep8musical
Wij hopen dat dit uw belangstelling heeft gewekt. De opbrengst komt ten goede aan de lokale stichtingen, zodat wij nog meer kinderen kunnen helpen.

Namens de Stichting Leergeld Oost Achterhoek,
Ina Boukema.

 
 

8.2 Naamsbekendheid in alle vier gemeenten

Vanaf 2021 willen we werken aan vergroting van de naamsbekendheid in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Dinxperlo/Aalten. Vervolgens willen we deze gemeenten benaderen voor de toekenning van structurele gemeentelijke subsidies. Dit is ook de reden dat we vooralsnog geen gebruik willen maken van de SZW subsidie voor 2020-2021.

 

9. Subsidie & Sponsoren

Stichting Leergeld Oost Achterhoek kreeg voor 2019 en 2020 SZW subsidie toegekend.

Er is in 2020 voor een bedrag van € 2.625 geschonken aan Stichting Leergeld Oost Achterhoek. Deze schenkingen zijn gekomen van Achterhoek VO GKC, € 400 en schenkingen door een drietal particulieren ter waarde van € 1.000 en afscheid van een bestuurder van Pro Wonen € 1.225.


10. Vooruitblik / Werkplan

10.1 Werkplan vanaf september 2020

In september 2020 willen we samen met de coördinator van het GKC voorbereidingen treffen voor 1.de uitnodigingen naar de ouders van de leerlingen, 2.de organisatie van een bijeenkomst met medewerking van een Arabisch sprekende (en schrijvende) huisarts en een, voor tolk in opleiding zijnde, kapper, 3. mogelijke huisbezoeken.

10.2 De coronamaatregelen in 2020/2021

Hoewel wij van plan waren in 2020 nieuwe aanmeldingen (geschat aantal 70) te kunnen behandelen, is dat ten gevolge van de corona niet gelukt. Omdat we verwachten dat 2021 pas echt vanaf september weer van start zal gaan, lijkt uitstel van de doelstelling voor 2020 naar 2021 niet reëel. Dit besluit betreft uitsluitend de subsidieaanvraag maar niet de in 10.1 genoemde plannen.

10.3  Werkplan vanaf september 2021

In september tot december bespreken we een nieuwe fase van het werven van vrijwilligers. Hierover buigen we ons in september 2021.

 

11. Financieel Jaarverslag [jaar]  (of apart)

11.1 Balans per 31 december [2019] Zie bijlage 3

11.2 Inkomsten en Uitgaven 2020. Vraag van Gerry 112 kinderen moeilijk te achterhalen (105+7 zie tabel 2.1).

Voor 2020 bedragen de inkomsten in totaal € 25.157,24 (inclusief de giften). De totale uitgaven bedragen € 21.843,99.

 

12. Contactgegevens en verdere informatie

Correspondentieadres Secretariaat Greuneweg 3 7104 DB Winterswijk

Voorzitter B. Stegemanstraat 46 7101 AT Winterswijk

Adres Stichting Leergeld Oost Achterhoek info@leergeld.nl

 

13. Dankwoord

Ondanks alle beperkende coronamaatregelen hebben veel ouders de weg naar ons gevonden. Wel is het jammer dat we geen start hebben kunnen maken met de Syrische gezinnen waarvan de meeste kinderen naar de Internationale Schakelklas gaan. Mede daardoor konden we over het voorgaande jaar relatief weinig nieuws melden. Wel hebben we kunnen constateren dat het thema armoede mede als gevolg van de pandemie een veel breder gedragen probleem lijkt te zijn geworden. Desondanks kunnen we de gevolgen daarvan nog niet. Inmiddels hebben we in Winterswijk een zinvol overleg gehad over het gemeentelijke armoedebeleid. Ons voorstel in die vergadering was om samen een bijeenkomst te organiseren voor alle inwoners om daarin te laten zien welke stappen gezinnen moeten zetten om hulp te krijgen in deze voor veel gezinnen zo moeilijke tijd.