Publicaties

Jaarverslag 2019

 Inhoudelijk jaarverslag 2019
                                                                                                                                                                        

 

Voorwoord

 

In 2019 hebben meer gezinnen de weg naar Leergeld Oost Achterhoek gevonden dan in voorgaande jaren. Dit betekent dat onze naamsbekendheid is toegenomen. Dat is een goed teken gezien onze inspanningen om het bestaan van Leergeld in de Oost Achterhoek onder de aandacht te brengen, maar is tegelijkertijd veelzeggend dat stille armoede ook in dit deel van Nederland niet kan en mag worden verzwegen. 

Het afgelopen jaar is het ons gelukt om een tweede filmopname te realiseren. Zonder de inzet en deskundigheid van Marten Vissers en het camerawerk van TV Slingeland was dat ons niet gelukt. In deze tweede film hebben we gekozen voor een opzet waarbij een leerkracht van een basisschool in een interview vertelt over het vermoeden van armoede bij bepaalde leerlingen in de klas. In de volgende film willen we de nadruk leggen op de opleiding  van leerkrachten, omdat armoede als een risicofactor in de ontwikkeling van kinderen moet worden gezien.

Ondanks een stijging van het aantal gezinnen dat hulp nodig heeft, zijn we er nog niet. We weten dat er nog steeds te veel gezinnen in armoede leven die onder de radar blijven. Gelukkig is de gemeente Winterswijk daar ook van doordrongen en zijn wij blij met het initiatief van de gemeente Winterswijk om doelgericht te werken aan armoedebestrijding. Steeds zijn we aanwezig geweest bij de diverse door de gemeente georganiseerde avonden over armoede. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een gemeenschappelijke folder. Het moge duidelijk zijn dat de coronacrisis ook de verdere verspreiding en de uitvoering van dat nieuwe beleid in de weg heeft gestaan. Hoewel de coronacrisis ook onze werkwijze ernstig heeft beïnvloed, hebben we de contacten met de gezinnen zo goed mogelijk gecontinueerd.

Wij zijn de weg naar hulp bij armoede verder ingegaan en hopen dat u na lezing een duidelijk beeld krijgt van Stichting Leergeld Oost Achterhoek.

 

1. De Leergeld Organisatie

1.1 Missie / kader / landelijke organisatie

Stichting Leergeld Oost Achterhoek  werkt conform de richtlijnen van Stichting Leergeld Nederland en bezoekt zoveel mogelijk de landelijke bijeenkomsten en het coördinatorenoverleg.  Onze stichting helpt kinderen waarvan is gebleken dat hun ouders/verzorgers door omstandigheden niet in staat zijn hun kinderen deel te laten nemen aan onderwijs, sport, educatie, muziek e.a.

1.2 Doelstelling Leergeld / beleidsdoelstelling

Leergeld Oost Achterhoek helpt kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen die moeten bestaan van een inkomen rondom het minimum in de gemeenten Winterswijk, Oost Gelre, Berkelland en Aalten/Dinxperlo.

Doel 1 Financiële steun voor kinderen uit gezinnen met  ≤ 125% van het minimum inkomen.

Doel 2 Andere stichtingen betrekken om nog meer financiële hulp te kunnen bieden.

1.3 Beknopte weergave toekenningsbeleid

Leergeld Oostachterhoek helpt kinderen uit gezinnen die moeten bestaan van  ≤ 125% van het minimum inkomen. De coördinator benadert een intermediair die vervolgens een afspraak maakt met het gezin. Doel van dat gezinsbezoek is allereerst de toetsing van de inkomensnorm en vervolgens de inventarisatie van de hulpvragen.

Toekenningscriteria:     

LGOA houdt rekening met het netto besteedbaar inkomen en geven een kind maximaal €350 per schooljaar. In grote lijnen komt het erop neer dat we de gezinnen, die een beroep doen op ondersteuning door LGOA, in drie groepen kunnen verdelen:

 

- Gezinnen of alleenstaande ouders met een uitkering (zie 1e regel in de tabel)

 

2020(2019)

 

Gehuwd/samenwonend

       alleenstaand

 

 

2020            (2019)

2020              (2019)

SDOA

Uitkering

€ 1653, 65  (1391,82)

€ 1219,09     (974,27)

 

110%

€ 1504,98

€ 1080,97

 

115%

€ 1614,58

€ 1130,11

 

120%

€ 1684,78

€ 1179,24

LGOA

125%

€ 2067,06  (1738)

€ 1521,36    (1217,84)


- Gezinnen of alleenstaande ouders die onder bewind staan (hebben  meestal een leefgeld van €50-€100 per week)

 

-Gezinnen of alleenstaanden met schulden (nu gaat het om het netto inkomen p.m. waar de schuldaflossing van wordt afgetrokken; dit zijn de gezinnen waarbij het gaat om de afweging kiezen we 110% of 115% zie de 3e en volgende regels in de tabel hieronder).

We geven twee voorbeelden waarvan één uit ons eigen bestand.  Het eerste voorbeeld komt uit de krant omdat daarin zichtbaar is hoe snel iemand op het minimum inkomen uitkomt.

Voorbeeld 1      Iemand verdiende €2500,-. Door omstandigheden werkloos geworden waardoor het inkomen daalt naar €1750 (70% van oorspronkelijke inkomen) en na drie jaar naar het minimum inkomen.

Voorbeeld 2      Gezin B (ouders met 2 kinderen)

Inkomen € 1723 Aflossing schuld €114,00, Lening € 50  Inkomen €1559,00 Niet vergoede medicijnen €58,00 = Netto besteedbaar inkomen € 1501,00. Dit gezin zou wat betreft SDOA zelf het diploma A moeten vergoeden, maar wat ze niet kunnen. Wij zouden dat dan samen met JSF kunnen  betalen.

 

2. Maatschappelijke ontwikkelingen

2.1 Doelgroepen, aantal kinderen in armoede in werkgebied

 

2018

(centrale registratie)

2019

Doelstelling

2020

Doelstelling

Opmerking

Aantal unieke geholpen kinderen

31

105

175

De doelstelling van 105 kinderen in 2019 is op dit moment reeds behaald. Verantwoording vindt plaats via reguliere projectrapportage en jaarrekening over 2019.

Extra kinderen subsidie SZW

 

74

70

 

 

 

2.2 Beleid, lokaal en landelijk

Leergeld Oost Achterhoek volgt de doelgroepen die door Leergeld Nederland worden onderscheiden. Tevens participeren wij in het door de gemeente Winterswijk uitgewerkte armoedebeleidsplan.
Zo hebben we een jaar lang geparticipeerd in diverse werkgroepen.  

 

3. Werkwijze                    Aandachtspunten zijn: werving van vrijwilligers, scholingsplan (lezingen door de uitnodiging van inleiders), aanpassing doorvoeren in Lisy, de personalia van de ISK leerlingen verwerken in Lisy, aanpassen van de website. De voorkeur gaat uit naar het aantrekken van een vrijwilliger die hiermee speciaal is belast.

3.1 De Leergeldformule

We werken eraan om meer bekendheid te geven aan de werkwijze van Stichting Leergeld door ons eigen filmpje over armoede te vertonen op de regionale televisie.  

De afgelopen twee jaar zijn we er in geslaagd om een tweetal films te maken waarin aan de kijker wordt getoond hoe we werken.

 

3.2 De werkwijze van Leergeld Oost Achterhoek

Leergeld Oost Achterhoek werkt uitsluitend met vrijwilligers. De organisatie kent een bestuur, een coördinator, een team intermediairs en een websitebeheerder. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee bestuursleden. De aanmeldingen komen binnen via ons email adres info@leergeldoostachterhoek.nl. De coördinator woont vergaderingen op afroep bij en draagt zorg voor de aanvragen en organisatie van bezoeken aan gezinnen.

3.3 Verzorgingsgebied Leergeld Oost Achterhoek

Het team van Leergeld Oost Achterhoek draagt zorg voor de hulp aan kinderen woonachtig in de gemeenten Winterswijk, Oost Gelre, Berkelland en Aalten/Dinxperlo. In dit gebied wonen 115.000 inwoners. De voorzitter draagt verantwoordelijkheid voor de public relations.

 

4. Dienstverlening & Resultaten

4.1 De groei van Leergeld Oost Achterhoek

Stichting Oost Achterhoek kent een groei van 31 kinderen in 2018 naar 105 kinderen in 2019.

4.2 Overzicht van het type aanvraag

Het aantal toegewezen aanvragen per categorie bedraagt:

4.2.1 Onderwijs,                                               68

4.2.2 Welzijn,                                                   34

4.2.3 Sport,                                                      16

4.2.4 Cultuur,                                                     4

Totaal geholpen kinderen in 2019 is              105

4.3 Doorverwijzingen

4.3.1 Aantal doorverwijzingen

Stichting Leergeld Oost Achterhoek verwijst kinderen in armoede door naar het Jeugd Sport Fonds,  Stichting Jarige Job, Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, Kledingbank, Speelgoedbank, Automaatje en naar Stichting Present.

4.4 Ervaringen

4.4.1 Wat betekent armoede in de praktijk

Vanaf de start heeft Leergeld Oost Achterhoek gekozen voor een ‘training on the job’ van alle intermediairs. Alle betrokkenen brachten hun ervaringen in, stelden elkaar vragen en vulden elkaar aan met oplossingen. Dit betekende dat we elke 6 weken met alle intermediairs bij elkaar kwamen om casussen te bespreken. Hierdoor bereikten we een zich herhalend overleg over besteedbaar inkomen, over inventarisatie van hulpvragen en het stellen van prioriteiten, over de hulp van andere stichtingen.

Deze vergaderingen worden sinds 2019 geleid door de secretaris. Die verzorgt de agenda en de notulen. Ook de voorzitter is bij deze vergaderingen aanwezig waardoor de lijnen tussen bestuur en coördinator en intermediairs zo kort mogelijk blijven.

In 2019 hebben we gekozen voor een mix tussen vergaderen en het uitnodigen van inleiders over schuldsanering, de Stadsbank, andere stichtingen, het AZC.

 

4.4.2 Van ouders: verhalen van ouders, bedankjes

Tijdens de bijeenkomsten van de intermediairs blijkt dat ouders vaak bedankjes richten tot de intermediair waarmee ze contact hebben gehad. Dit bewijst niet alleen dankbaarheid van ouders maar ook erkenning voor de betekenis van het werk van de intermediair. Hoewel het daarom niet gaat, stimuleert dit ook de intermediair om door te willen gaan met dit vrijwilligerswerk. Onlangs vertelde een vader in een interview voor een nieuwe film:” Als ik over twee jaar mijn schulden heb afgelost, dan zijn jullie de eerste stichting waaraan ik geld overmaak”.

 

5. Samenwerking met andere organisaties 

5.1. Landelijke organisaties

Stichting Leergeld Oost Achterhoek werkt ruim twee jaar samen met andere landelijke armoedefondsen zoals Jeugdfonds Sport en Cultuur, Jarige, Job en Nationaal Fonds voor Kinderhulp.

5.2 Lokale organisaties

Stichting Leergeld Oost Achterhoek werkt nauw samen met lokale organisaties zoals scholen, sport- en muziekverenigingen, met wijkteams, voedselbank, stichting Present, Humanitas, Sint Vincentius in Groenlo. Tevens hebben wij een aanzet gegeven voor het schrijven van een nota met daarin een overzicht en korte beschrijving van alle organisaties van vrijwilligers. (zie bijlage 1)

5.3 Samenwerking met gemeente(n)

In 2019 heeft Stichting Leergeld Oost Achterhoek actief meegewerkt aan de totstandkoming van de nota Armoedebeleid van de gemeente Winterswijk met als resultaat een gemeenschappelijke folder (zie bijlage 2). De komende jaren zal dit beleidsplan waarschijnlijk worden ingevoerd in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre. Mogelijk volgt er een vergelijkbaar plan in de gemeente Aalten/Dinxperlo.

6. Activiteiten, projecten, bijzondere activiteiten

Het afgelopen jaar 2019 heeft Stichting Leergeld Oost Achterhoek zich ingezet voor de doelgroep van de Internationale Schakelklas (ISK). In overleg met de directie van de school hebben we workshops gefinancierd waarin de inleiders vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen centraal konden stellen. De leerlingenpopulatie bestaat zowel uit kinderen van statushouders als van kinderen waarvan de gezinnen nog geen status hebben en in het AZC wonen.

Momenteel zijn er plannen voor het opstellen van een informatiebulletin over Stichting Leergeld bedoeld voor ouders van o.a. Arabisch sprekende gezinnen. Daarbij weten we ons gesteund door een huisarts en kapper van Irakese afkomst en door de coördinator integratie van het scholencomplex Het Gerrit Komrij College.  

In deze nieuwsbrief willen we uit de doeken doen, hoe de gezinnen ons kunnen bereiken, over welke mogelijkheden wij beschikken en hoe en waarin wij hulp kunnen bieden, bijvoorbeeld een schoolspullenpas ……

 

7. Signalering

7.1 De centrale rol van de gemeente

In de beleidsnota armoedebestrijding van de gemeente Winterswijk is gekozen voor een centrale rol van het Sociaal Team de Post.
1 Van de onderdelen van het armoedebeleid is een centraal meldpunt voor mensen met een hulpvraag bij het Sociaal Team. Daar wordt het inkomen getoetst en de hulpvraag in kaart gebracht. Vervolgens wordt de cliënt doorgestuurd naar de juiste instantie (b.v. Leergeld) en deze kan er van uitgaan dat de aanvraag financieel gezien terecht is.
2 Armoede zal actief worden opgespoord door ervaringsdeskundigen en een budgetcoach in dienst van de gemeente.

7.2 Thema’s rondom onze aanvragen voor hulp

Overige thema’s en adressanten waarmee Leergeld in contact komt omdat zij aanvullende bijdragen leveren: de Kledingbank, Stichting Present voor het opknappen van een kinderkamer of tuin, de vrijwilligersgroep Automaatje voor het vervoer van een gezin naar De Kledingbank (zie ook bijlagen).

 

8. Bekendheid vergroten / PR / fondsenwerving 

8.1 Planning 2020

In de maanden september tot december streven naar nog meer bekendheid bij onze doelgroep.

8.2 Armoedebestrijding in de overige gemeenten

Vanaf 2021 willen we werken aan de verwerving van structurele gemeentelijke subsidies van de vier gemeenten waarin wij actief zijn.

 

9. Subsidie & Sponsoren

Stichting Leergeld Oost Achterhoek kreeg voor 2019 en 2020 SZW subsidie toegekend.

In 2019 hebben we geen schenkingen ontvangen.

 

10. Vooruitblik / Werkplan

10.1 Werkoverleg

Het starten van werkoverleg met de coördinator van het GKC en de coördinator integratie ISK in september 2020.10.2 Geplande toename van hulp 

Weliswaar is er door de coronacrisis bijna een half jaar van 2020 voorbij maar wij verwachten in 2020 te groeien met 70 extra kinderen.

10.3  Werving vrijwilligers

In september tot december bespreken we een nieuwe fase van het werven van vrijwilligers.

 

11. Financieel Jaarverslag [jaar]  (of apart)

11.1 Balans per 31 december [2019]

Zie bijlage 3

11.2 Inkomsten en Uitgaven 2020.

Als gevolg van de coronacrises lukt het ons niet om daarover duidelijkheid te verschaffen.  

12. Contactgegevens en verdere informatie

Zie de elders genoemde contacten met andere organisaties van vrijwilligers.

      

13. Dankwoord

Bestrijding van armoede vraagt om samenwerking. Als jonge Stichting moet je steeds contacten leggen en die onderhouden. Dit alles vraagt om geduld. Maar het echte werk vindt plaats als de intermediairs bij de gezinnen thuis komen. Dat is de pijler van onze Stichting. Zonder al onze medewerkers kunnen we ons werk niet doen. Tot slot willen we allen bedanken voor de financiële steun, want daardoor zijn wij staat om ons werk te blijven doen.